درس بیست و ششم: جمع بندی ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۱
درس بیست و دوم: تاثیر بازیگر ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۰
درس بیست و یکم:حقیقت و دروغ 2 ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۹
درس نوزدهم: مخاطب ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۹
درس بیستم: حقیقت و دروغ 1 ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۸
درس هجدهم: پروسه نگارش 2 ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۸
درس هفدهم: پروسه نگارش 1 ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۸