درس بیستم: همکاری با کارگردان ها ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۷
درس نوزدهم: بازی روی صحنه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۷
درس هجدهم: بازی روی پرده ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۶
درس هفدهم: تقلید ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۶
درس سیزدهم: بالا بردن ریسک ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵