درس های نویسندگی برای تازه کارها
درس اول: اصول داستان گویی
به نظر شما اصول داستان گویی چیست؟ برایان جکسون در این درس به این سوال پاسخ می دهد. از نظر او داستان بر سه اصل بنا می شود. پلات، شخصیت و مکان.